+ (372) 60 63 212
My cart: 0 empty

Selle lehe tõlge on tehtud automaatseltSinitta ASi müügi ja tarnimise üldtingimused

Need tingimused kirjeldavad Sinitta AS veebisaidi kasutamise eeskirju ja eeskirju, mis asuvad aadressil www.turbodrive.ee.

Pääsedes sellele veebilehele eeldame, et aktsepteerite neid tingimusi. Ärge jätkake TurboDrive 'i kasutamist, kui te ei ole nõus võtma kõiki sellel leheküljel esitatud tingimusi.

Nende tingimuste, eraelu puutumatuse deklaratsiooni ja vastutusest vabastamise teatise ja kõigi lepingute suhtes kohaldatakse järgmist terminoloogiat: "Klient", "Teie" ja "Teine pool" viitavad teile, isik logib sellel veebisaidil ja vastab Ettevõtte tingimustele. "Firma", "Ise", "Me", "Meie" ja "Me", viitab meie firma. "Partei", "Parteid" või "Meid", viitab nii Klient ja ise. Kõik tingimused viitavad pakkumisele, aktsepteerimisele ja tasu tasumisele, mis on vajalik selleks, et viia läbi meie abiprotsess Kliendile kõige sobivamal viisil, et täita konkreetselt Kliendi vajadusi seoses Ettevõtte väljakuulutatud teenuste osutamisega vastavalt Eesti kehtivale seadusele ja vastavalt sellele. Eespool nimetatud terminoloogia või muude sõnade kasutamine üksikutes, mitmustes, kapitalisatsioonis ja/või nendes loetakse vahetatavaks ja seega viitab samale.

Kohaldatavus

Need üldtingimused kehtivad kõigile meie pakkumustele, lepingutele ja teenuslepingutele, samuti kõigile õigusaktidele, tarnetele ja tööle, mida meie ja teised teenused teevad seoses toodetega.

Nendele üldtingimustele tehtavad erandid ja lisandid on meile siduvad ainult siis, kui need on kirjalikult kokku lepitud.

Kui ilmneb, et nende üldtingimuste üks või mitu sätet on vastuolus seadusega jäävad nende üldtingimuste ülejäänud sätted täitmata.

Konflikti korral teise poole ja meie vahel sõlmitud lepingu sisu ja nende üldtingimuste vahel kohaldatakse lepingu sätteid.

Kui me ei nõua alati nende tingimuste ranget järgimist, ei tähenda see, et nende sätted ei oleks kohaldatavad või et me kaotaksime mingil määral muudel juhtudel õiguse nõuda nende tingimuste ranget järgimist.

Peatamine ja säilitamisõigus

Meil on õigus peatada oma tegevus (sealhulgas ka tulevased osalised tarned) kui teine pool ei täida ühte või mitut oma kohustust või kui meie teada saanud asjaolud annavad meile hea aluse karta, et teine pool ei täida oma kohustusi, välja arvatud kohustuslike õigusnormide erandite korral.

Me saame kasutada kinnipidamisõigust teise lepinguosalise kõigi kaupade suhtes, millega lepingu täitmine on seotud, mis on tegelikult meie valduses lepingu kontekstis, kui teine pool seda täielikult või osaliselt ei tee, täidab teise poolega sõlmitud lepingu või muude lepingutega seotud kohustusi.

Meil on õigus nõuda teiselt poolelt tagasi kulud, mida oleme pidanud kandma seoses kaupade hooldamisega, mis on tegelikult meie valduses.

Teisel poolel ei ole õigust tugineda toodete väidetavatele puudustele ega mingil põhjusel viivitada, peatada, muul viisil lõpetada või piirata oma tööd, tarneid, kaupu või teenuseid ning muid kohustusi meie ees.

Meil on õigus tasaarvestada summad, mida me võlgneme teisele poolele nende summade vastu, mida teine pool meile võlgneb. Kui tasaarvestushüvitise korral on summad erinevas vääringus, siis me määrame kindlaks, millises vääringus see tasaarvestushüvitis toimub. Ümberarvestamine toimub ametliku vahetuskursi alusel, mida kohaldatakse maksmise kuupäeval vastavalt asjaomastele arvetele.

Lõpetamine

Kui teine pool ei täida õigeaegselt või ei täida nõuetekohaselt (makse) kohustus, vaatamata nõudekirjale, mis sisaldab mõistlikku tähtaega, mis tahes meiega sõlmitud lepingust tulenevalt, samuti maksete peatamise või moratooriumi taotlemise korral, teise poole äriühingu pankroti-, eestkoste- või likvideerimisotsus, meil on õigus lepingust või selle osast ilma etteteatamata ja ilma kohtuliku sekkumiseta lõpetada.

Lõpetamine muudab olemasolevad nõuded vastastikku viivitamata tasumisele kuuluvaks ja maksmisele kuuluvaks. Teine pool vastutab meile tekitatud kahju eest, sealhulgas intresside ja kaotatud kasumi eest.

Kui sätted tekivad ja teine pool saab eelise, mida teine pool ei oleks saanud nõuetekohase täitmise korral, siis on meil õigus hüvitada oma kahju selle eelise suurusele.

Välja arvatud juhul, kui need üldtingimused seda näevad, loobuvad pooled meiega sõlmitud lepingu täielikust või osalisest lõpetamisest.

Vääramatu jõud

Kui vääramatu jõud viivitab või takistab lepingu täitmist, on meil ja teisel poolel õigus leping kirjalikult lõpetada, ilma et see nõuaks teiselt poolelt hüvitist.

Vääramatu jõud meie poolt hõlmab ka kõiki asjaolusid, mis on tekkinud meie süül, mistõttu takistatakse lepingu tavapärast täitmist. Muu hulgas vääramatu jõu põhjustavad asjaolud: kui nimetatud kaupade tootmine või tarnimine on lõpetatud; kui me oleme müünud teisele poolele veel vahetatava osa ja seda osa ei saa teisele poolele asjaolude kaudu, mida ei saa meile omistada: kaotsiminek, kahju ja/või viivitus transpordi ajal ja läbi selle, äärmuslikud haigused, meetmed/meetmed tolli poolt, sealhulgas (ajutine) sulgemine kindlaksmääratud geograafilistes piirkondades, tulekahju, vargused ja muud tõsised häired meie ettevõttes või tarnijas.

Kui tootja, importija või tarnija muudab toodet või muudab toodet (disainilahendust), meil säilib õigus tarnida muudetud toodet tingimusel, et muudetud tootel on vähemalt tavapärased omadused originaaltootena kasutamiseks, samuti kasutusomadused, kui ja kui see on kokku lepitud meie ja teise poole vahel.

Vastutus

Välja arvatud tahtlik või tahtlik hoolimatus meie poolt või meie juhtkond (sealhulgas kõrgemad töötajad) meie vastutus piirdub meie garantiikohustused kirjeldatud artiklis "Garantii" ja me ei vastuta kunagi mingi kahju, olenemata sellest, kui see nõue põhineb kokkulepe, ebaseaduslik tegu või muu.

Kui me võiksime kahju eest vastutada, piirdub meie vastutus alati otsese kahjuga kaupadele või isikutele ning see ei hõlma kunagi kasumikaotust või muud sellest tulenevat kahju, sealhulgas tulude kaotust.

Juhul kui me võiksime olla vastutavad kahju eest, piirdub meie vastutus ka hinnaga, mille eest teine pool on toote ostnud, või vajaduse korral summaga, mille teine pool tasub üleandmise eest.

Iga teise poole nõue kahju hüvitamiseks ja/või kauba puudujäägi ja/või asendamise parandamiseks igal juhul kaotab kehtivuse juhul, kui pärast tarnimist, paigaldamist või lõpetamist ei esitata õigeaegselt aruandeid.

Teine pool on kohustatud hüvitama meile kõik kolmandate isikute nõuded kahju, kulude või intressi hüvitamiseks, mille eest meie vastutus on nendes tingimustes teise poolega suhtlemisel välistatud.

Me ei vastuta kunagi meie tarnitud toodete ebaõigest kasutamisest, paigaldamisest ja/või paigaldamisest põhjustatud kahju eest.

Me kindlustame teise osapoole kaupade kaotsimineku või kahjustamise riski selle aja jooksul, mil me neid kaupu valdame. Vastutame teise poole poolt meile loovutatud kauba eest, olenemata sellest, millist välist põhjust see puudutab, ja sõltumata sellest, kas kahju või kahju tekib ajavahemikul, mille jooksul me need kaubad lepingu alusel valdame, üksnes juhul, kui asjaomane kindlustusandja hüvitab asjaomase kahju. "Välised põhjused" ei hõlma kaupade muutmist.

Kui see leping käsitleb kaupu, mille me kolmandatelt isikutelt saame või oleme saanud, siis meie vastutus ja/või vastutus piirdub sellega, mille eest see tarnija vastutab ja/või vastutab meie ees. Seda sätet kohaldatakse ainult niivõrd, kuivõrd see kohaldamine on teisele poolele eelmise sätte kohaldamisest soodsam.

Me ei ole kohustatud pakkuma teisele poolele asendusvedu ega korraldama saadetise transporti; teisel poolel ei ole samuti õigust hüvitada asendusveo kulusid.

Kohaldatav õigus ja pädev kohus

Viini müügikonventsiooni sätteid ei kohaldata, samuti ei kohaldata ühtegi tulevast rahvusvahelist määrust vallasvara ostmise kohta, mille osalised võivad tegevuse välistada.

Eesti seadust kohaldatakse kõikide lepingute suhtes, mille suhtes kohaldatakse neid üldtingimusi täielikult või osaliselt.

Kõik lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused, kuivõrd kohustuslikud õigusnormid ei ole selle vastu, esitatakse eranditult pädevale kohtule meie tegevuskoha piirkonnas, välja arvatud juhul, kui meie kui hageja või taotleja lepinguosaline valis teise lepinguosalise elu- või tegevuskohas pädeva kohtu.

(Ähvardava) vaidluse korral on meil õigus (olla läbi viinud) läbi hindamise ühe või mitme eksperdi poolt teise poole asukohas.

Pakkumised

Kõik meie pakkumised ja pakkumised on kohustuseta, välja arvatud juhul, kui need sisaldavad aktsepteerimistähtaega, mil pakkumine kaotab kehtivuse pärast seda tähtaega.

Pärast pakkumist tehtud muudatused ja/või lubadused, kas suuliselt või kirjalikult, kujutavad endast uut pakkumist, mille käigus eelmise pakkumise kehtivus on lõppenud.

Kui teise poole nõusolek kaldub pakkumisest kõrvale, kohaldatakse seda teise poole uue pakkumisena ja kogu meie pakkumise tagasilükkamisena ka juhul, kui erandiks on vaid väiksemad punktid.

Kõik pakkumised ja pakkumised põhinevad lepingu täitmisel meie poolt tavaolukorras ja tavapärase tööaja jooksul, kui ei ole kirjalikult sõnaselgelt teisiti märgitud.

Moodustumine

Kokkulepe jõustub niivõrd, kuivõrd seda kohaldatakse meie määratud tähtaja jooksul, selle pakkumise kirjaliku vastuvõtmise ajal ja kui teine pool teeb pakkumise ja/või annab ülesande, pakkumise ja/või üleandmise kirjaliku kinnitamise ajal, või olenevalt olukorrast siis, kui oleme alustanud ülesande täitmist.

Täiendavad kokkulepped pärast kokkulepet, muudatusi ja/või lubadusi, mille meie töötajad, esindajad, müüjad või muud vahendajad on andnud kas suuliselt või kirjalikult, ei ole siduvad, välja arvatud juhul, kui me oleme need teisele poolele kirjalikult kinnitanud.

Andmed ja teave

Me oleme kohustatud (täiendavalt) täitma ülesande ainult juhul, kui teine pool on esitanud kõik andmed ja teabe, mida me nõuame vormil ja viisil, mida me nõuame. Lisakulud tekkisid seetõttu, et teine pool ei ole õigeaegselt või nõuetekohaselt esitanud nõutud andmeid ja teavet teise poole arvel.

Teine pool on kohustatud meid viivitamata teavitama faktidest ja asjaoludest, mis võivad olla olulised seoses ülesande täitmisega.

The other party guarantees the accuracy, completeness and reliability of the data and information provided to us by the other party or on behalf of the other party.

Hinnad

Meie märgitud hinnad on netohinnad ja on märgitud, välja arvatud käibemaks ja muud valitsuse tasud ja/või tasud kolmandatelt isikutelt lepingu müügi ja/või tarnimise ja/või täitmise eest ning põhinevad tarnimisel meie tegevuskohast, kui ei ole kokku lepitud teisiti kirjalikult.

Meie märgitud hinnad on eurodes; vahetuskursi erinevused on seotud teise poole riskiga, välja arvatud juhul, kui kirjas on täiendavalt kokku lepitud.

Meie esitatud hinnad põhinevad lepingu sõlmimise ajal kehtinud jooksevhindadel, spetsifikatsioonidel ja lepingu täitmisel tavapärastes tingimustes.

Meil säilib õigus nõuda teiselt poolelt proportsionaalset hinnatõusu, kui pärast lepingu sõlmimist suureneb üks või mitu hindu määravat tegurit.

Alasõnu "Lõpetamine" kohaldatakse ka juhul, kui selles nimetatud hindu määravate tegurite muutused tulenevad asjaoludest, mis on lepingu sõlmimisel juba prognoositavad.

Juhul kui alaklausli "Lõpetamine" kohaldamine võib põhjustada hinnatõusu 20% või rohkem ja hinnatõus ei tulene seadusest, on teisel poolel õigus leping tähitud kirjaga lõpetada ühe nädala jooksul pärast seda, kui oleme teatanud, et hinda tõstetakse.

Kui ei ole sõnaselgelt kirjalikult teisiti kokku leppinud, on meie märgitud hinnad Ex Works Tallinn. Tarnekulud, teenustasud ja lähetuskulud jne ei kuulu kunagi meie hinda.

Lepingu lisadest ja/või muudatustest tulenev hinnatõus on teise poole arvel.

Kulud, mis tulenevad teise poole kohustuste täitmata jätmisest ja/või lepingu täitmise võimalikuks tegemisest, ja/või asjaoludest, mis võivad tuleneda teisest poolest, kelle tõttu meie kulud on tekkinud, kantakse meie poolt teisele poolele.

Meil on õigus nõuda teiselt poolelt tagasi kulud, mida me pidime kandma seoses kaupade eest hoolitsemisega, mida me tegelikult valdame.

Tarne

Tarneaeg määratakse kindlaks vastastikuse konsulteerimise käigus; kuid meie poolt märgitud tarneaegu ja/või tarnekuupäevi ei loeta kunagi lõplikeks tähtaegadeks, kui ei ole kirjalikult kokku lepitud teisiti. Kättetoimetamise ja/või lõpetamise korral tuleb meile aegsasti teatada makseviivitusest, märkides mõistliku tähtaja täitmiseks. Mõistlik ajavahemik on igal juhul kõnealuses sektoris mõistlikult kohaldatav ajavahemik.

Kui tarneaja ületamist ei saa meile omistada, ei saa teine pool kunagi nõuda hüvitist või lepingu lõpetamist.

Tarnetähtajad ja/või kuupäevad põhinevad lepingu sõlmimise ajal kohaldatavatel töötingimustel ning meie poolt lepingu täitmiseks tellitud materjalide ja/või osade õigeaegsel üleandmisel.

Niipea kui oleme teadlikud faktidest ja asjaoludest, mis võivad takistada või raskendada tarnimist ettenähtud aja jooksul, teavitame teist osapoolt sellest, märkides uue eeldatava ajavahemiku.

Teine pool on kohustatud võtma meie poolt tarnitud kaubad kindlaksmääratud tarneajal ja kui mitte, siis kõik sellest tulenevad kulud (sealhulgas tarnimine, ladustamine, kindlustusmaksed) ja kahju, samuti 15% toote kogumüügi väärtusest tühistamistasu alusel, nõutakse teiselt poolelt.

Kättetoimetamine toimub vastavalt Incoterms, nagu on märgitud meie dokumentides.

Müüdud toodete ja osade üleandmise oht teisele poolele tarnimise ajal.

Tühistamine

Teisel poolel on õigus antud korraldused tühistada. Tühistamine tuleb teha kirjalikult enne kokkulepitud tarnekuupäeva. Teine pool on kohustatud tasuma meile 30% toodete müügi brutoväärtusest tühistamistasu alusel ühe nädala jooksul alates tühistamisest. Kui teine pool ei ole seda makset ühe nädala pärast teinud, on meil õigus teatada teisele poolele kirjalikult, et me nõuame sõlmitud lepingu täitmist. Sel juhul ei saa teine pool enam tugineda tühistamisele.

Makse

Kui kirjalikult ei ole kokku lepitud teisiti, tehakse makse enne üleandmist. Setoff vastu nõudeid, mida teine pool väidab olevat meie vastu ei ole lubatud.

Teine pool kohustub meie poole maksma meile esimesel taotlusel enne meie poolt määratud kauba tarnimist.

Teisel poolel ei ole toodete väidetavate defektide tõttu ega mingil muul põhjusel õigust keelduda teise poole maksekohustuse täitmisest või see peatada.

Toetame makseviise:

     • Eesti pangalingid: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay
     • Soome pangalingid: Akita, Ålandsbanken, Danske, Handelsbanken, Nordea, Oma Säästopankki, Pohjola, POP Pankki, S-Pankki, Säästopankki
     • Läti pangalingid: Swedbank, SEB, Citadele ja Luminor
     • Leedu pangalingid: Swedbank, SEB ja Luminor
     • Viisa/Mastercard kaardimaksed

NB! Pärast pangalingi makseviisi kasutamist klõpsake kindlasti "Tagasi müüjale"

Makseid vahendab Maksekeskus AS. Makse toimub väljaspool veebipoodi turvalises keskkonnas - makstes pangalingiga vastava panga turvalises keskkonnas ja makstes krediitkaardiga Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub juurdepääs kliendi panga- ja krediitkaardiandmetele. Leping jõustub pärast Interneti-poe jooksevkontole kuuluva summa saamist.

Kui tellitud kaupa ei saa tarnida laost väljumise tõttu või muul põhjusel, teatatakse sellest ostjale võimalikult kiiresti ja makstud raha (sh tarnekulud) tagastatakse kõige varem, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul alates teate saatmisest.

Kaebused

Kõik kaebused, mis puudutavad nii meie tarnitud kaupu kui ka arvete summasid, tuleb esitada meile kirjalikult 8 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest, vastavalt alates arve kättesaamisest, sealhulgas täpne teave kaebuses käsitletud asjaolude kohta. Aruande puudumisel loetakse, et teine pool on tarnitud kauba ilma reservatsioonita heaks kiitnud ja heaks kiitnud. Kaebuse esitamise õigus kaob tarnitud kauba (jätkuva) kasutamise tõttu.

Kui viga ei ole eespool nimetatud ajavahemiku jooksul mõistlikult võimalik avastada, peab teine pool kaebama meile kirjalikult 8 tööpäeva jooksul pärast seda, kui teine pool on avastanud vea või oleks pidanud selle avastama. Seoses vigadega, mis avastatakse pärast garantiiperioodi lõppu, ja ebakindluse korral pärast ühe aasta möödumist tarnimisest ei saa enam kaebusi esitada.

Väike või tavapärased kõrvalekalded sektoris ning erinevused kvaliteedis, arvus, mõõtmises või viimistluses, samuti erinevused töö teostamisel, ei saa olla kaebuste aluseks.

Kaebused konkreetsete toodete või konkreetsete tööde kohta ei mõjuta teise poole kohustust muude toodete või lepingu osade suhtes.

Kaebuse saanud tooteid saab tagastada ainult siis, kui oleme sellega kirjalikult nõustunud. Tooteid, mis on meie/meie tarnija poolt teise poole nõudmisel kohandatud, ei saa tagastada, kui me ei nõustu sellega kirjalikult. Meil on õigus nõuda teiselt poolelt tagasimaksmist.

Puudustega seotud kaebusi ei aktsepteerita, kui tooted on töödeldud või kui nendest puudustest ei teatata eespool nimetatud ajavahemike jooksul.

Pärast kaebust antakse meile võimalus kontrollida tooteid, mille osas teine pool teeb täielikku koostööd. Ei ole võimalik kaebust esitada toodete kohta, mida me ei saa kontrollida.

Teine pool ei saa meie vastu esitada kaebusi toodete defektide kohta seni, kuni teine pool ei ole veel täitnud mingeid kohustusi meie ees, ka siis, kui see kohustus ei ole otseselt sellega seotud.

Tagatis

Kui ja niivõrd, kuivõrd tarnitavate toodete omaduste osas ei ole sõnaselgelt kokku lepitud midagi, võib teine pool esitada väite üksnes selliste omaduste kohta, mis vastavad sektoris tavapärasele omadusele.

Uute osade ja lisaseadmete garantiid kehtivad üksnes siis, kui need on andnud tootja, importija ja teised tarnijad.

Kasutatud osade ja lisaseadmete garantiid antakse üksnes juhul ja niivõrd, kuivõrd leping seda määrab.

Tagatisnõuded aeguvad, kui:

A. Meile ei anta võimalust vigu parandada;

B. Kolmandad isikud on teinud ilma meie eelneva teadmise või loata tööd, mis on seotud puudusega ja selle parandamisega, mille kohta on esitatud garantiinõue;

C. Viga on tingitud meie tarnitud toodete õnnetusest, ebaõigest kasutamisest, paigaldamisest ja/või paigaldamisest.

D. Teise poole poolt või juhiste alusel on osadesse tehtud muudatusi, välja arvatud juhul, kui kõik see on toimunud täielikult kooskõlas meie kirjaliku nõuandega või kui meilt on saadud kirjalik luba;

E. Teine pool ei täida kokkulepitud maksekohustusi ega muid lepingust tulenevaid kohustusi.

Käesoleva artikli alusel asendusosadena tarnitud osad on jälle tagatud samadel tingimustel.

Garantiist välja arvatud:

-          materjalide või osade defektid, mida teine pool ette näeb või teeb kättesaadavaks;

-          defektid, mis tulenevad teise poole poolt kättesaadavaks tehtud kujundustest, joonistustest, konstruktsioonidest või töömeetoditest või vajaduse korral teise poole nõuannetest.

Omandiõiguse säilitamine

Toodete omandiõigus, olenemata tegelikust tarnimisest, üleandmine teisele poolele ainult pärast seda, kui teine pool on maksnud meile kõik summad, mis on seotud tarnitud või meie poolt vastavalt lepingule tarnitavate toodetega, või mis tahes võrreldav kokkulepe, samuti selliste kokkulepete täitmata jätmisest tulenevate nõuete osas.

Ajavahemikul, mil osa omandiõigus ei ole veel teisele poolele üle antud, kuid üleandmine on juba toimunud, siis peab teine pool hoidma osa ja kere kindlustatud ja teine pool ei tohi võõrandada, koorma, pantima, rentima, andma laenu või tegema selle osa kolmandatele isikutele kättesaadavaks muul viisil või andma selle tagatisena üle kolmandatele isikutele. Kui osa müüakse või antakse üle kolmandale isikule, siis & nbsp; & nbsp; osad kolmandast isikust ostjale pannakse etteteatamata võlgnikule meie huvides ja teine pool kohustub tegema koostööd nende registreerimisel. Kui on olemas tarnitud ja/või toodetud toodete ühinemine ja/või spetsifikatsioon, on käesolevaga juba kehtestatud pandiõigus tootele, mille osaks meie toode on muutunud. Teine pool hüvitab meile eespool nimetatud ajavahemiku jooksul kolmandate isikute poolt asjaomastele kaupadele esitatud nõuete eest. Teine pool on kohustatud tooted meie esimesel taotlusel meile tagasi saatma. Kui teine pool ei täida oma maksekohustusi meie ees või kui meil on häid põhjusi karta, et teine pool ei täida oma kohustusi, siis on meil õigus võtta tagasi meie poolt tarnitud tooted, tingimusel et teise poole arvel säilitatakse omandiõigus.

Teine pool on kohustatud hoidma tarnitud tooteid omandi säilitamise tingimustes vajaliku hoolsusega ja tunnustatavalt meie varana.

Andmetöötlus

Teise poole andmeid töödeldakse meie poolt ja salvestatakse meie süsteemides. Meil on ka õigus teha need andmed kättesaadavaks kolmandatele isikutele. Isikuandmete töötlemise osas töödeldakse seda üldise andmekaitse määruse tähenduses. Isikuandmeid edastatakse kolmandatele isikutele ainult juhul, kui see on vajalik teenuse osutamiseks või kui on olemas juriidiline kohustus. Oleme sõlminud lepingud selliste kolmandate isikutega, et tagada, et neid isikuandmeid ei kasutataks muudel eesmärkidel. Me saame täita lepingut, täita garantiikohustusi teise poole suhtes, pakkuda optimaalset teenust ja pakkuda teisele poolele toote teavet ja individuaalseid pakkumisi õigeaegselt selle töötlemise alusel. Kui see puudutab isikuandmete töötlemist otsese postituse eesmärgil, siis aktsepteeritakse mis tahes vastuväiteid, mille teine pool meile esitas.

Konfidentsiaalsus

Teine pool kohtleb kogu meilt saadud äri- ja tehnilist teavet äri- ja ärisaladusena niivõrd, kuivõrd see teave ei ole avalik. Sellist laadi teavet võib lepingu kohaldamisel edastada ainult kolmandatele isikutele, kes on seotud asjakohase avalikustamata jätmise lepinguga.

Küpsised

Me kasutame küpsiseid. TurboDrive 'ile pääsedes nõustusite kasutama küpsiseid kokkuleppel Sinitta AS privaatsuspoliitikaga.

Enamik interaktiivseid veebisaite kasutab küpsiseid, et lasta meil iga külastuse kohta kasutaja andmeid otsida. Küpsiseid kasutatakse meie kodulehel, et võimaldada teatud alade funktsionaalsust, et lihtsustada meie kodulehel käivate inimeste jaoks. Mõned meie partnerid/reklaamipartnerid võivad kasutada ka küpsiseid.

Litsents

Kui ei ole sätestatud teisiti, omavad Sinitta AS ja/või tema litsentsiandjad kogu TurboDrive 'i materjali intellektuaalomandi õigusi. Kõik intellektuaalomandi õigused on reserveeritud. Võite kasutada seda TurboDrive oma isiklikuks kasutamiseks, mille suhtes kehtivad nendes tingimustes kehtestatud piirangud.

Te ei tohi:

 • Värskendav materjal TurboDrive 'ist
 • TurboDrive 'i materjali müük, rent või alllitsents
 • TurboDrive 'i materjali reprodutseerimine, dubleerimine või kopeerimine
 • TurboDrive 'i sisu ümberjagamine

Käesolev leping algab käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval.

Hüperlinkimine meie sisule

Järgmised organisatsioonid võivad lingi meie kodulehel ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta:

 • Valitsusasutused;
 • Otsingumootorid;
 • Uudisteorganisatsioonid;
 • Veebikataloogi levitajad võivad linkida meie veebisaidile samal viisil, nagu nad hüperlingi teiste börsil noteeritud ettevõtete veebisaitidele; ja
 • Süsteemi laialdased akrediteeritud ettevõtted, välja arvatud mittetulundusühingute, heategevuslike ostukeskuste ja heategevuslike vahendite kogumise rühmad, mis ei pruugi hyperlink meie veebilehele.

Need organisatsioonid võivad linkida meie koduleheküljele, väljaannetele või muule veebileheküljele, kui link: a) ei ole kuidagi petlik; (b) ei tähenda valesti sidusosalise ning tema toodete ja/või teenuste sponsorlust, kinnitamist või heakskiitmist; ja c) sobib ühendava lepinguosalise asukoha konteksti.

Võime kaaluda ja heaks kiita muid lingitaotlusi järgmistest organisatsioonidest:

 • üldtuntud tarbija- ja/või äriteabeallikad;
 • Dot.com ühenduse alad;
 • ühingud või muud heategevusorganisatsioone esindavad rühmad;
 • veebikataloogide levitajad;
 • internetiportaalid;
 • raamatupidamis-, õigus- ja konsultatsioonifirmad; ja
 • haridusasutused ja kutseühingud.

Me kiidame heaks nende organisatsioonide ühendatud taotlused, kui me otsustasime, et: a) seos ei paneks meid enda ega akrediteeritud ettevõtete vastu ebasoodsamas olukorras paistma; (b) organisatsioonil ei ole meiega negatiivseid andmeid; (c) hüperlingi nähtavusest saadav kasu kompenseerib Sinitta AS puudumist; ja d) seos on seotud üldise ressursside teabega.

Need organisatsioonid võivad lingida meie kodulehele niikaua, kui link: a) ei ole kuidagi petlik; (b) ei tähenda valesti sidusosalise ja tema toodete või teenuste sponsorlust, kinnitamist või heakskiitmist; ja c) sobib ühendava lepinguosalise asukoha konteksti.

Kui olete üks lõikes 2 loetletud organisatsioonidest ja olete huvitatud meie veebisaidil lingist, peate meid sellest teavitama, saates Sinitta AS-ile e-kirja. Palun lisage oma nimi, oma organisatsiooni nimi, kontaktandmed, samuti oma saidi URL, nimekiri mis tahes URL, millest kavatsete linkida meie kodulehel, ja nimekiri URL meie saidil, millele soovite linkida. Oodake ravivastust 2-3 nädalat.

Heakskiidetud organisatsioonid võivad hüperlingi meie kodulehele järgmiselt:

 • Kasutades meie ärinime; või
 • Ühtse ressursipaigutaja kasutamise teel, millega on seotud; või
 • Kasutades mis tahes muud kirjeldust meie kodulehel on seotud, et on mõistlik kontekstis ja formaadis sisu ühendav pool veebilehel.

Sinitta AS logo või muude kunstiteoste kasutamine ei ole lubatud kaubamärgi litsentsilepingu puudumisel.

iFrames

Ilma eelneva heakskiidu ja kirjaliku loata ei pruugi sa luua meie veebilehekülgede ümber raame, mis muudavad kuidagi meie veebilehe visuaalset esitlust või välimust.

Sisu vastutus

Me ei ole vastutavad sisu, mis ilmub teie veebilehel. Te nõustute kaitsma ja kaitsma meid kõigi nõuete eest, mis tõuseb teie kodulehel. Veebisaidil ei tohi olla ühtegi lingi, mida võib tõlgendada kui libedat, räpast või kuritegelikku või mis rikub, rikub või toetab mis tahes kolmanda isiku õigusi.

Sinu privaatsus

Palun lugege privaatsuseeskirju

Õiguste broneerimine

Me jätame endale õiguse taotleda, et sa eemaldaksid kõik lingid või mis tahes konkreetse lingi meie kodulehel. Nõustute kohe eemaldama kõik lingid meie kodulehel taotluse korral. Samuti jätame endale õiguse neid tingimusi alistada ja see seob poliitikat igal ajal. Pidevalt linkides meie kodulehel, siis nõustute olema seotud ja järgida neid siduvad tingimused.

Lingide eemaldamine meie kodulehelt

Kui leiad mingit lingi meie veebilehel, mis on solvav mingil põhjusel, siis on vaba võtta ühendust ja teavitada meid igal hetkel. Kaalume taotlusi eemaldada linke, kuid me ei ole kohustatud või nii või vastata teile otse.

Me ei taga, et teave sellel veebilehel on õige, me ei õigusta selle täielikkust või täpsust; Samuti ei lubata me tagada veebilehe kättesaadavust või veebilehe materjalide ajakohastamist.

Vastuväide

Maksimaalses ulatuses, mis on lubatud kohaldatava õigusega, välistame kõik esindused, garantiid ja tingimused, mis on seotud meie veebisaidi ja selle veebisaidi kasutamisega. Mitte miski selles vastuväites ei:

 • piirata või välistada meie või teie vastutus surma või isikukahju eest;
 • piirata või välistada meie või teie vastutus pettuse või pettuse eest;
 • piirata meie või teie kohustusi viisil, mis ei ole kohaldatava õiguse kohaselt lubatud; või
 • välistada kõik meie või teie kohustused, mida ei saa kohaldatava õiguse alusel välistada.

Käesolevas jaos ja mujal käesolevas ettekirjutuses sätestatud vastutuse piirangud ja keelud: a) kohaldatakse eelmist lõiget; ja b) reguleerivad kõiki kohustustest kõrvalejätmisest tulenevaid kohustusi, sealhulgas lepingust tulenevaid kohustusi, mis on seotud õigusnormide rikkumisega ja kohustuslike kohustuste rikkumisega.

Seni kuni veebisait ning veebisaidi teave ja teenused on tasuta pakutud, ei vastuta me mingi kahju eest.

Privaatsuspoliitika

Teie privaatsus on meile tähtis. Sinitta AS 'i poliitika on austada sinu eraelu puutumatust mis tahes teabe suhtes, mida me võiksime teilt koguda meie veebilehel, http://www.turbodrive.ee ja teiste saitide kohta, mida me omame ja tegutseme.

Me küsime isikuandmeid ainult siis, kui me tõesti vajame seda, et pakkuda sulle teenust. Me kogume seda õiglaste ja seaduslike vahenditega, teie teadmiste ja nõusolekuga. Samuti anname teile teada, miks me seda kogume ja kuidas seda kasutatakse.

Me säilitame kogutud teavet ainult nii kaua kui vaja, et pakkuda Teile soovitud teenust. Mis andmeid me säilitame, kaitseme kaubanduslikult vastuvõetavates vahendites, et vältida kadumist ja vargusi, samuti loata juurdepääsu, avalikustamist, kopeerimist, kasutamist või muutmist.

Me ei jaga isiklikult identifitseerivat teavet avalikult ega kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seadus seda nõuab.

Meie veebisait võib lingi välistele saitidele, mida me ei käita. Palun olge teadlikud, et meil puudub kontroll nende saitide sisu ja tavade üle ning me ei saa võtta vastutust või vastutust nende vastavate eraelu puutumatuse põhimõtete eest.

Teil on vabadus keelduda meie taotluse oma isikuandmeid, mõistes, et me ei pruugi pakkuda teile mõned soovitud teenused.

Teie jätkuv kasutamine meie veebilehel loetakse aktsepteerida meie tavasid seoses privaatsuse ja isikuandmete. Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas me käitleme kasutajate andmeid ja isikuandmeid, võtke meiega ühendust.


 

Searching...